PRAVIDLA NIVA CLUBU

 

Aktualizace pro rok 2021

1.     Všeobecná ustanovení

Tato pravidla se řídí pokyny rozhodčích nebo ředitele závodu.

Definice a status:

Trialy terénních aut jsou zkouška zručnosti pro terénní auta s náhonem na čtyři kola na uzavřené dráze. Trialy jsou zkouškami zručnosti na krátkých tratích.

1.1.         Oprávnění, předpoklady účasti

 1.1.1. Účastníkem závodu je „posádka, kterou tvoří řidič a vozidlo. Spolujezdec je volitelný a jeho změna v průběhu závodu neznamená změnu posádky. Jakákoliv změna uvnitř posádky (jiný řidič na původním vozidle, nebo jiné vozidlo v rukou původního řidiče) znamená vytvoření nové posádky.

 1.1.2. Řidič musí vlastnit platný národní /mezinárodní/ řidičský průkaz pro v soutěži jedoucí vozidlo. Výjimku povoluje ředitel závodu.

 1.1.3. Spolujezdec mladší 18 let musí mít písemný souhlas zákonného zástupce. Spolujezdec není povinný.

 1.1.4. Ochranné motoristické přilby - POVINNÉ

1.2.            Přihláška

 1.2.1. Přihláška se odevzdává na formuláři vydaném pořadatelem. Formulář je třeba úplně a čitelně vyplnit. Je třeba podat všechna požadovaná vysvětlení. Přihlášku podepisuje řidič a příp. také spolujezdec/ zákonný zástupce /. Je možná předběžné přihlášení posádky na webu.

 1.2.2. Změna zařazení vozidel v kategorii není po uzávěrce přihlášek možná. Výjimkou jsou pouze chybná zařazení.

1.3.             Startovní oprávnění a kategorie

 1.3.1. Startuje se ve třídách Leštěnky do 2000 ccm L1

                                            Leštěnky nad 2000 ccm L2

                                            Speciály S1

                                            Speciály  S2

 1.3.2. Za Leštěnku se považují vozy, které jsou schopny provozu na pozemních komunikacích.

1.4.          Prověření dokumentů a technická přejímka

 1.4.1. Před soutěží se kontrolují dokumenty účastníka a vozidla. Řidiči, kteří všechny potřebné dokumenty předložili, obdrží jízdní výkaz.

 1.4.2. K prověrce dokumentů musí účastník předložit platný národní resp. mezinárodní řidičský průkaz.

 1.4.3. K technické přejímce se účastník musí dostavit se soutěžním automobilem a předepsaným bezpečnostním vybavením.

 1.4.4. Vozidla neodpovídající technických ustanovením budou odmítnuta. U odstranitelných závad může být stanovena nová přejímka. Ta je nařízena vždy, pokud jsou vozidla poškozena po přejímce. Poškozená a poté opravená vozidla smí být nasazena jen po dobrozdání technickými komisaři.

1.5.        Technický stav

 1.5.1. Vozidla musí po dobu celé akce odpovídat všem technickým ustanovením.

 1.5.2. Po startu soutěže se nesmí na vozidle měnit typ a velikost pneumatik.

1.6.        Trénink, postavení na startu a porada řidičů

 1.6.1. Trénink v soutěžních sekcích není povolen. Každá osoba smí startovat jako řidič v jedné kategorii v každé sekci jen jednou.

 1.6.2. Před otevřením sekcí se koná rozprava jezdců, účast je povinná.

 1.6.3. Pořadatel stanoví uzavření sekcí v určitém čase. Musí o tom informovat nejdéle na konci rozpravy jezdců.

1.7.                    Přerušení soutěže

 1.7.1. Při přerušení soutěže se nevydává ocenění.

1.8.                    Ukončení sekce

 1.8.1. Sekce je ukončena, když účastník ukončil předepsanou sekci nebo pokud byl dosažen časový limit stanovený pořadatelem.

1.9.                    Umístění

 1.9.1. Vítězem kategorie je účastník s nejmenším počtem trestných bodů.

1.10.               Započtení závodu

 1.10.1.   Započtení závodu do seriálu je možné pouze při počtu startujících posádek 2 a více v kategorii.

1.11.               Zvláštní okolnosti pro pokuty (tresty) / diskvalifikace

 1.11.1.   Účastníci se zavazují k sportovnímu chování. K pořadatelům a rozhodčím v sekci se chovají loajálně a vyvarují se čehokoliv, co by mohlo poškodit zájmy automobilového sportu.

 1.11.2.   Každé porušení těchto pravidel chování a sportovních pravidel může být potrestáno diskvalifikací.

 1.11.3.    Následující seznam není definitivním výčtem, uvedena jsou pouze nejdůležitější provinění a případný trest.

 1.11.3.1.          Hrubě nedbalé jednání: varování až diskvalifikace (rozhodčí v sekci)

 1.11.3.2.          Nedodržování pravidel jízdy: varování až diskvalifikace (rozhodčí v sekci)

 1.11.3.3.          Nedodržování pokynů pořadatele nebo rozhodčích v sekci: varování až diskvalifikace (rozhodčí v sekci).

1.12.               Protesty

 1.12.1.   Každý účastník může vznést protest proti vozu jiného účastníka. Pokud předpokládá, že toto vozidlo neodpovídá technickým pravidlům. Protest je třeba předat výhradně řediteli závodu.

 1.12.2.   Předmět protestu musí být jasný, důvod protestu se musí uvést konkrétně.

 1.12.3.   Lhůty protestu: protesty technického rázu se musí podat do 30 minut po ukončení sekce (jízdy dotyčného jezdce).

 1.12.4.   Ke zpracování protestu přizve ředitel závodu další dvě osoby podle své volby (pokud možno rozhodčí ze sekcí ). Toto grémium tří osob rozhoduje o protestu při zohlednění pravidel. Rozhoduje prostá většina hlasů. Pokud jsou přizvané osoby účastníky podniku, nesmí to být jezdci nebo spolujezdci z té samé třídy jako předkladatel protestu nebo předmět protestu. Dále je třeba dbát na to, aby se nejednalo o členy stejného klubu.

 1.12.5.   Při předání protestu kanceláři se musí zaplatit poplatek ve výši 500 Kč v hotovosti.

 1.12.6.   Poplatek propadá pořadateli, pokud protest není uznán jako oprávněný.

 1.12.7.   Protest může být podán pouze proti vozu stejné třídy.

1.13.               Proces odvolání

 1.13.1.   Proti rozhodnutí o protestu se je možné odvolat. Pokud se podavatel protestu nebo druhá osoba odvolá, je třeba odvolání dodat řediteli závodu v písemné podobě do třiceti minut od oznámení výsledku jednání o protestu.

 1.13.2.   K odvolání od podavatele protestu nebo druhé osoby musí být přiložen poplatek 500 Kč.

1.14.               Výklad a otázky

 1.14.1.  Organizaci sekce podává závazné informace rozhodčí v sekci.

 1.14.2.   Výklad pravidel je vyhrazen rozhodčímu v sekci a jako poslední instanci řediteli závodu a hlavnímu rozhodčímu závodu.

1.15.               Reverz

 1.15.1.   Řidič a spolujezdec vyjádří písemně, při odevzdání přihlášky, zřeknutí se na nároky pro každý typ škody v souvislosti s akcí. Zřeknutí se vztahuje na veškeré zúčastněné subjekty.

 1.15.2.   Pořadatel má právo změnit závod nebo jej odřeknout na základě vyšší moci nebo z bezpečnostních důvodů aniž by musel nahrazovat škody.

2.     Celkové výsledky

 2.1.    V každé třídě bude po posledním závodě určen celkový vítěz.

 2.2.    Výsledky účastníků v závodě se určují podle počtu trestných bodů. Trestné body všech sekcí se sčítají. Při rovnosti bodů rozhoduje přímé porovnání umístění ve všech sekcích. Pokud ani to nerozhodne, rozhoduje čas poslední sobotní sekce.

 2.3.    Trestné body jsou základem pro výpočet vítěze třídy a dalších míst. Vítězem třídy je posádka s nejmenším počtem trestných bodů. Pořadatel vyvěsí průběžné a konečné výsledky.

 2.4.    Celý seriál obsahuje předem určený počet závodů. Do celkového bodování se započítávají výsledky všech závodů každé posádky. Celkovým vítězem seriálu se stává posádka s nejvyšším počtem bodů v každé třídě.

 2.5.    Bodování je od (počet startujících) bodů za 1.místo ve třídě po  1 bodu sestupně.

3.     Vozidlo

3.1.            Přípustná vozidla

 3.1.1. Zúčastnit se mohou pouze terénní vozy s pohonem čtyř kol. Pro skupinu Leštěnek musí být celosvětově vyrobeno nejméně 50 identických vozů, což v případě pochybností musí doložit vlastník.

 3.1.2. Startovat je možno v následujících skupinách

·         Leštěnky (Sériové vozy)

·         Speciály (Závodní vozy)

 3.1.3. Celková váha vozidla nesmí přesáhnout 3500 kg.

3.2.                    Bezpečnostní předpisy

 3.2.1. Za minimální bezpečnostní předpisy se považuje:

 3.2.2. Čelní sklo

Čelní sklo by nemělo být vážněji poškozeno z bezpečnostních důvodů. Pokud je čelní sklo poškozeno, musí být start (další pokračování v závodě) schváleno technickou komisí.

 3.2.3. Tažná oka/háky

Vpředu a vzadu musí být umístěno nejméně jedno tažné oko nebo hák s vnitřním průměrem nejméně 50 mm. Musí být pevně ukotveny, lehce přístupné a červeně, žlutě nebo oranžově nalakované, aby vznikl kontrast ke karoserii.

 3.2.4. Sedačky

Sedačky posádky musí být pevně upevněné. Sedačky musí mít opěrky hlavy.

 3.2.5. Příprava směsí

Vozidlo musí být vybaveno takovým zařízením, které v případě defektu „plynu“ (zařízení pro přípravu směsi) zajistí, aby motor přešel na otáčky volnoběhu. (např. pružina na hřídeli škrticí klapky).

 3.2.6. Převodovka

Pouze vozidla s automatickými převodovkami: Musí být zajištěno, aby bylo možno vozidlo nastartovat pouze, pokud je páka voliče v poloze „P“ nebo „N“ (parking, neutrál).

 3.2.7. Ochrana spodku vozidla

Ochrana spodku vozidla je libovolná

 3.2.8. Palivová nádrž, baterie

Palivová nádrž je libovolná pro skupinu Speciály. Musí být pevně zabudována ve vozidle a dostatečně chráněna. Nesmí být umístěna v prostoru pro posádku a musí být od něj oddělena ohnivzdornou přepážkou. Palivová nádrž musí být těsná (nesmí z ní unikat palivo) v jakékoliv poloze vozidla nebo palivové nádrže. To samé platí pro baterie. „Plus“ kontakt baterie musí být zakryt.

 3.2.9. Vedení kapalin

Musí být zajištěna ochrana vedení paliva, oleje a brzdové kapaliny vně karosérie (ochrana proti kamenům, korozi, mechanickému poškození atd.). Uvnitř karoserie musí být vedení chráněno proti požáru. Pokud je zachováno sériové uspořádání, není dodatečné ochrana nutná. Pokud není používána originální nádrž, musí být namontován zpětný ventil.

 3.2.10.    Bezpečnostní pásy

Vozidlo musí mít nejméně tříbodové pásy. Posádka musí být připoutána. Používaný systém pásů je třeba používat podle návodu a nesmí se s ním manipulovat. Elektronické zádržné pásy jsou povolené a musí být funkční.

V případě uváznutí vozidla je možné odpoutání posádky a vyproštění vozidla. Vystoupení z vozidla není bodováno. Při průjezdu startovní a cílovou brankou musí být posádka ve vozidle a musí být připoutána.

 3.2.11.   Ochranná klec

V kategorii Speciál je povinná dostatečně pevná ochranná klec libovolné konstrukce

 3.2.12.   Ochranné helmy

Ochranné helmy (přilby) jsou povinné.

 3.2.13.   Zrcátka

Zrcátka všech druhů jsou povolena

 3.2.14.    Elektronická podpora

                   Není dovoleno používat jakékoliv elektronické podpory jako vysílačky, kamery nebo senzory. Natáčení vlastní jízdy vozidla je povoleno.

4.     Trialová skupina Leštěnky

 4.1.    Obecné informace

Starší vozidla mohou být renovována na novější stav v rámci typu. Jako palivo smí být použito pouze: běžný benzín, nafta. Dále platí následující pravidla:

 4.1.1. Pneumatiky

Maximální velikost pneumatik je 825 x 275mm. Nepovolené je použití dvojité montáže pneumatik. Při pochybnostech o přípustnosti pneumatik rozhodne technická komise.

 4.1.2. Ráfky

Je povoleno použití ráfků dle vlastní úvahy. Rezervní kola (ráfky) mohou být odstraněny.

 4.1.3. Brzdy

Vozy s bubnovými brzdami se mohou být na přední ose předělány na kotoučové brzdy. Sériový rozchod kol musí být dodržen. Ruční brzda musí být originální a dobře fungující.

 4.1.4. Řízení

Šrouby dorazů řízení jsou volně na vlastní úvaze.

 4.1.5. Výfuk

Po posledním originálním tlumiči je další výfukové vedení volně na vlastní úvaze.

 4.1.6. Uzávěrky diferenciálu

Libovolné

 4.1.7. Zavěšení kol / podvozek

 4.1.7.1.              Tlumiče

Tlumiče jsou libovolné, musí být však zachován počet, pracovní princip a body upevnění. Plynové tlumiče jsou z hlediska principu pokládány za hydraulické tlumiče. Nesmí se používat nastavitelné tlumiče.

 4.1.7.2.              Regulace výšky

Sériová regulace výšky se může používat při zachování originálního provedení.

 4.1.8. Karoserie

 4.1.8.1.              Rozměry

Rozměry musí odpovídat údajům výrobce.

 4.1.8.2.              Nárazníky

Nárazníky se nesmí odstraňovat. Plastové rohy nárazníků se mohou odstranit. V případě částečně nebo úplně poškozených nárazníků musí být tyto opraveny před dalším pokračováním v závodě.

 4.1.8.3.              Pevná střecha, plachta se sloupky včetně přišroubovaných úchytů, rezervní kolo a jeho držák se mohou odstranit. Postranní ozdobné lišty, postranní blinkry, kliky dveří a originální dveře musí být zachovány.

Vozidla dodávaná bez dveří musí být vybavena alespoň polodveřmi.

 Definice polodveří u vozů dodávaných bez dveří: Musí být k dispozici zakrytí, jež zabrání vypadnutí nohou při naklonění vozu. Toto zakrytí musí být nejméně do výšky linie pasu. Navíc musí dosahovat alespoň výšky nejvyššího bodu neobsazeného sedáku. Zakrytí může být např. z plechu, dřeva, mříže apod. Zakrytí může být otevíratelné.

 4.1.9. Světla

Čelní světla a koncová světla musí tvarem odpovídat originálu.

 4.1.10.   Hnací ústrojí

Motor, převodovka a stálý převod (převod v diferenciálu) musí odpovídat kombinací a technickými specifikacemi originálnímu vozu.

 4.1.11.   Nádrž

Použita smí být pouze originální nádrž v originálním umístění.

 4.1.12.   Baterie

Baterie musí být bezpečně upevněna na svém originálním umístění. „Plus“ kontakt musí být zakryt tak aby se zabránilo jeho styku s jinými kovovými součástkami.

5.     Trialová skupina Speciály

 5.1.    Obecné informace

Účastnit se mohou pouze terénní vozy s náhonem na čtyři kola, dvěma osami a čtyřmi koly s gumovými pneumatikami naplněnými vzduchem. Dvojitá kola nebo pneumatiky nejsou povoleny. Vůz, jehož konstrukce může představovat nebezpečí, může být z účasti v závodu vyloučen. Čtyřkolky a ATV jsou zakázány.

 5.1.1. Motor a převodové ústrojí

Motor a převodovka je libovolná. Hydraulické nebo hydrostatické motory nejsou povoleny.

 5.1.2. Výfuk

Postranní vyústění nebo výfuk vyvedený nahoru musí ležet za středem rozvoru. Výfuky nesmí po straně přečnívat karosérii. Musí končit po straně nebo vzadu maximálně 100 mm před vnějším obrysem vozu.

 5.1.3. Řízení

Řízení je libovolné, řízení, které využívá kloubového rámu je zakázáno. Pouze řidič je oprávněn řídit vozidlo v sekci.

 5.1.4. Karoserie / nástavba

Musí být bezchybně zpracována a v žádném případě nesmí být použito žádných provizorních prvků. Karoserie nesmí mít ostré hrany a musí zajišťovat dostatečnou bezpečnost pro posádku. Všechny rotující části motoru a hnacího ústrojí musí být dostatečně mechanicky chráněny. Vozy musí mít v prostoru pro cestující uzavřenou podlahovou desku – použitý materiál: ocelový plech alespoň 1mm, hliníkový plech alespoň 2mm. Musí existovat ochranná přepážka oddělující posádku od motoru, olejového chladiče, chladiče a zabraňující průniku ohně nebo tekutin do prostoru posádky.

 5.1.5. Podvozek

Vozidla musí být vybavena odpruženým podvozkem. Pevné spojení náprav s rámem je zakázáno.

 5.1.6. Kola a pneumatiky

Pneumatiky jsou libovolné. Montáž dvojitých pneu a použití řetězů je zakázáno. Kola jsou libovolná. Maximální povolený průměr kola je 1250 mm

 5.1.7. Sedačky

Počet sedaček je libovolný. Sedačky musí mít dostatečnou opěrku hlavy.

 5.1.8. Brzdy

Brzdová soustava je libovolná. Musí být použito alespoň jedné brzdy na každé kolo. Musí být k dispozici funkční provozní (nožní) brzda a aretovatelná ruční brzda fungující na obě kola jedné nápravy, nebo na kardanový hřídel a musí využívat samostatný brzdový systém (lana, hydraulika). Rozdělení brzdné síly na jednu osu musí být stejné. Brzdy na jedno kolo jsou povolené. Brzdové vedení musí být důkladně chráněno.

 5.1.9. Rozdělené brzdy

Obsluhovat brzdy (na jednotlivá kola i společné) smí v sekci pouze řidič.

6.     Sekce a hodnocení

 6.1.    Sekce

Pořadatel má právo na jejich úpravu. Minimálně 4 sekcí/den pro každou skupinu

Pokud posádka která nesoutěží, se chce zdržovat v sekci, musí mít helmy na hlavě.

 6.2.    Uspořádání sekcí

 6.2.1. Pokud jsou v jedné sekci různé úkoly pro skupiny Leštěnky a speciály, musí být úseky barevně označeny.

 6.2.2. Značení je po směru jízdy, vždy na levé tyči brány

 6.2.3. Průjezd brankami jiných tříd je povolen. Dotek, poražení tyčky cizí branky se boduje dle pravidel o trestných bodech.

 6.2.4. Způsob uspořádání.

Odstup branek - libovolný.

Šířka bran – 260 cm (Ve složitých úsecích na povolení ředitele závodu 300 cm)

Minimální odstup uzavíracího pásu – 500cm od pásu k pásu

Výška uzavíracího pásu - cca. 100 cm nad zemí

Počet bran – 4 - 8 bran na sekci

Pořadí - branky musí být jasně označeny v jakém pořadí se mají projíždět.

Uzavírací tyče . min. 100 cm v myšlené čáře vně branky.

Branky musí stát svisle ve směru jízdy.

 6.2.5. Mezi brankami je počet pokusů neomezený. Pouze je stanoven čas na sekci, který určí před začátkem závodu hlavní rozhodčí. Pokud posádka překročí časový limit, následující branky budou počítány jako neprojeté a bude přičteno nesprávné ukončení.

Již projetá branka se nesmí projet znovu (vpřed ani vzad). Do již projeté branky je možno znovu nacouvat, ale není možno procouvat branku celým obvodem vozidla. Po projetí se body za dotyk a poražení tyče počítají znovu. Nacouvat je možné pouze do právě projeté branky.

 6.2.6. Startovní branka může být libovolně daleko před 1. brankou a cílová branka libovolně daleko po poslední brance.

 6.3.    Průjezd sekcemi

 6.3.1. Vjíždí se popředu do sekce. Od začátku sekce až do jejího konce se smějí vlastní brány projíždět jen popředu. Branky ostatních kategorií je možno projíždět libovolně (couvat, protisměrně, atd.) Každá branka se může dopředu projet jen jednou. Pokud jsou v sekci různé branky nebo úseky pro různé třídy, mohou se projíždět i tyto branky. Počet průjezdů cizími brankami není omezen.

 6.3.2. Během průjezdu sekcí je povoleno množství spolujezdců podle míst ve vozidle. Spolujezdec nemusí sekci absolvovat. Na startu a v cíli musí být celá posádka připoutána. Během jízdy v sekci je připoutání na zvážení posádky, ( na upozornění rozhodčím, je povinnost se připoutat).

 6.3.3. Spolujezdci musí být při průjezdu startovní a cílové branky ve vozidle. V sekci je povoleno vystupovat z vozu

 6.3.4. Počátek a konec sekce jsou zřetelně označeny. Sekce začíná protnutím jakékoliv části vozidla pomyslnou čarou u tabule označující START. Sekce končí, když celý vůz opustí spojnici branky CÍL. To samé platí pro branky v sekci.

 6.3.5. Objíždění branky je povolené, neplatí zde omezení v podobě pomyslných čar. Musí se však projet branky v určeném pořadí. Pokud se řidič dostane do kontaktu s následující brankou aniž by projel branku ve správném pořadí, hodnotí se branka jako neprojetá. Kontakt znamená, že se řidič dotkne pomyslné linie branky mezi oběma tyčemi nebo se jedné z nich dotkne.

 6.3.6. Branka je projetá, jestliže vozidlo projede branku minimálně jedním předním kolem ve směru jízdy a vozidlo opustí branku popředu nebo bokem.

 6.3.7. Vstup do sekce při jízdě vozidla v sekci je zakázán. Výjimku může povolit rozhodčí sekce a to pouze posádkám nebo fotografům v akreditované reflexní vestě.

6.3.8. Pokud posádka vynechá bránu ( projede 1. a pak  se vydá do třetí), lze dokončit sekci. Neprojetá brána se započítá do hodnocení.

 6.4.    Hodnocení

 6.4.1. Trestné body přiděluje odpovídající rozhodčí.

 6.4.2. Nesrovnalosti se musí vyjasnit ihned na místě.

 6.4.3. Protesty proti rozhodnutí rozhodčího nejsou přípustné.

 6.5.    Trestné body:

 6.5.1. Couvání:

 6.5.1.1.              Leštěnky: 6/5/4/3/2/1 bodů dle rozvoru náprav vozu.

 6.5.1.2.              Speciály: 3 body

 6.5.1.2.1.                   Definice couvání: Pokud auto jede, skulí se nebo klouže. Pokud se couvání přeruší a pak pokračuje, není to další couvání.

 6.5.2. Dotyk tyče brány = 10 bodů

  6.5.3. Dotyk pásu nebo vymezovací tyče se nehodnotí.

 6.5.4. Přejetí tyče branky, vymezovací tyče = 30 bodů. Při opakovaném pokusu projetí brány a vycouvání mimo osu tyčí se tyč znovu postaví a hodnotí se znovu!!!!!

 6.5.5. Neprojetá branka = 250 bodů.

6.5.6. Nenastoupení, odmítnutí startu = počet branek = počet bodů Pokud řidič nenastoupí do sekce nebo prohlásí, že ji nechce projet, ve stanoveném čase závodu, dostane  trestné body za každý takový trial.

6.5.7. Cizí pomoc se hodnotí 250 bodů.

6.5.8. Přetržení vymezovacího pásu a poražení tyče pásu se hodnotí diskvalifikací v sekci. Dopočítají se neprojeté branky.

 6.6.    Trestné body pro couvání Rozvor náprav:

do 2000mm = 6

2001-2150mm = 5

2151-2300mm= 4

2301-2450mm = 3

2451-2700mm = 2

přes 2700mm = 1

Rozvor každého vozu bude určen měřením při technické přejímce.

6.7.  Celkové hodnocení

Jednotlivé trialy se hodnotí každý zvlášť a to přičtením bodů za umístění v sekci.  1 místo ( nejnižší počet trestných bodů) = 1 bod; 2. Místo = 2 body …..

Jednotlivé body za trialy se sečtou. Nejméně bodů znamená nejlepší umístění.

To samé platí i pro celkové hodnocení roku.

V případě rovnosti bodů na konci dne rozhoduje čas druhé sekce.

Pravidla vytvořil Svatopluk Vilhelm

Email:  klubniva@seznam.cz

Tel: +420 723190280

Verze z 1.2.2021